МЕН БА?ЫТТЫ БАЛАМЫН-шы?арма


Балалы? ша?, адамны? е? бір ?ызы?ты ша?ы. Балалар неліктен ба?ытты, себебі олар ?тірік айтуды білмейді, білгенінен білмегені к?п бол?ан со?, ?рбір жа?адан ?йренген ?рекетіне ?уанады. Мен ба?ытты баламын, ?кешім мен анашымны? еркесімін. Олар ма?ан ?з бойында?ы барлы? жа?сы ?асиеттерін сі?іруге к?ш салуда. Оларды? т?рбиесінен мейрімділік пен ?атар ?аталды?ты а??арамын. Мен о?ан ренжімеймін, т?ртіпке ба?ын?ан ??л болмайды. Т?ртіп адамды жауапкершілікке баулиды. Ал, жауапкершілікті сезінген адамны? ісі ?руа?ытта тындырымды болады. Мен, мен барлы? жа?дай жасап отыр?ан ата-анама ризамын, ал, ата-анам мені? жетістіктеріме риза. Олай болса мен ба?ытты баламын

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.