Сочинение на казахском языке о культуре казанского языка


Ответ:
Мені? ана тілім — шексіз бай, ш?райлы, тегеуріні мы?ты тіл. ?йткені ?мірді? алмастай ?ырын, абзал сырын т?сіне білуіме басты себепкер — сол ана тілім! Мынау жары? д?ниеге келгеннен бастап, ананы? ?лдиімен бойыма сі?іріп келе жат?ан тілім мен ?шін е? ?астерлі, е? ?ымбат тіл.  

Ана тілім-ата-бабамыздан мирас болып келе жат?ан ба?а жетпес м?ра. Демек ?р адам ана тілін к?зіні? ?арашы?ындай ?ор?ау?а, оны? тазалы?ын са?тау?а тиіс. Амал не, ту?ан тілімізді ш?барлап, бас?а тілді? с?здерімен араластырып с?йлейтіндерді жиі к?ремін. Тіпті, ту?ан тілінен безетін сора?ыларды да, менсінбеушілікпен ?арап, ?аза?ша с?йлеуге ?ялатындарды к?ргенде, белгілі орыс жазушысы К.Г. Паустовскийді? «Ту?ан тіліне жаны ашыма?ан адам — ж?ндік» деген с?зі ойыма еріксіз оралады.

Ана тілі — ар ?лшемі. Олай болса, тілді ш?барлау — арды ш?барлау, к??іл т?ны?ын майлау. Е? жа?сы адам — ана тілін ??рметтеген адам. Б?л сені? бас?а тілді ме?геруі?е б?гет болмайды, ?айта сені адамгершілікке, шын патриот болу?а жетелейді. Ана тілді? тере? иірімдеріне бойлай білу – саналы адам бол?ысы келетін жас адамны? бірінші парызы. Ол – ту?ан жері?ді, елі?ді, с?йікті Отаны?ды с?йе білу деген с?з. А?иы? а?ын М.Ма?атаев «Отан» атты ?ле?інде:

Мен оны? т?нін с?йем, к?нін с?йем

А?ынды ?зен, ас?ар тау, г?лін с?йем.

Мен оны? ?асиетті тілін с?йем  

Мен оны? ??діретті ?нін с?йем, – деп Отанды с?юді?, ана тілін с?юді? ??діретті биік сезім екендігін білдіреді. 

Мені? елім — к?п ?лтты ?аза?стан. ?анша ?лтты? баласы бір анадан ту?андай тату-т?тті ?мір с?ріп жатыр. ?аза?станда ?лттар арасында татулы?  пен бірлік, ынтыма?тасты? пен досты? орна?аны — б?ріміз ?шін ма?таныш. Б?л — бізді? Елбасымыз Н?рс?лтан Назарбаевты? сарабдал саясатыны?, дана ойларыны? жемісі. Елімізді жар?ын болаша??а жетелейтін, халы? м?ддесін ?ана ойлайтын Елбасыны? ар?асында біз, ?аза? елі, м??гілік ел болып ?ала бермекпіз.

Нет ответа? Добавь свой!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.